Δικαστικές Υποθέσεις

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι ευρέως γνωστό για την παροχή άρτιων νομικών υπηρεσιών και χειρισμού σύνθετων δικαστικών υποθέσεων με επιτυχή αποτελέσματα. Επί σειρά ετών εξασφαλίζει επιτυχημένη εκπροσώπηση των πελατών σε διαφορές υποθέσεις με κύριο στόχο την άρτια αντιμετώπιση των ζητημάτων των εντολέων μας .

Ποινικό Δίκαιο - Υπηρεσίες

Η διάγνωση της ποινικής ευθύνης στο ποινικό δίκαιο κρίνεται πάντοτε αυστηρά και το Δικαστήριο καταλήγει σε συμπέρασμα ενοχής του κατηγορουμένου μόνο όταν είναι σίγουρο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.
 • Παράσταση στα ακροατήρια - αυτόφωρα.
 • Μηνύσεις.
 • Αναστολή εκτέλεσης ποινών / συγχώνευση ποινών.
 • Άσκηση ένδικων μέσων.

Οικογενειακό Δίκαιο - Υπηρεσίες

 • Συναινετικά διαζύγια
 • Διαζύγια κατ’ αντιδικία
 • Διατροφή τέκνων / συζύγου
 • Ρύθμιση γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τα τέκνα.
 • Ασφαλιστικά μέτρα λόγο μη καταβολής διατροφής. 
 • Ασφαλιστικά μέτρα για διακοπή έγγαμης συμβίωσης και ρύθμισης οικογενειακής στέγης.
 • Διευθέτηση περιουσιακών ζητημάτων.
 • Προσβολή και αναγνώριση πατρότητας.
 • Σύμφωνο συμβίωσης.
 • Κίνηση αστικών και ποινικών διαδικασιών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις νόμιμες υποχρεώσεις του ετέρου συζύγου.

Κληρονομικό Δίκαιο - Υπηρεσίες

 • Αποδοχή ή αποποίηση κληρονομίας.
 • Υπηρεσίες διεκπεραίωσης και διανομής περιουσίας. 
 • Αγωγές.
 • Καταρτισμός διαθηκών.
 • Μεταβιβάσεις ακινήτων. 

Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων - Υπηρεσίες

 • Εξωδικαστική επίλυση διάφορων.
 • Αγωγές αποζημίωσης.
 • Μηνύσεις.

Η νομοθεσία υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να ασφαλίζονται για την αστική τους ευθύνη έναντι τρίτων από ατυχήματα που θα προκληθούν από τα οχήματα τους. Εάν ήμαστε υπαίτιοι κάποιου ατυχήματος, η ασφαλιστική μας εταιρεία θα αποζημιώσει τον αναίτιο τρίτο εμπλεκόμενο. Εάν όμως τρίτος είναι υπεύθυνος, η ασφαλιστική του εταιρεία θα καλύψει την ζημία μας.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπλεκόμενα οχήματα, δεν είναι ασφαλισμένο (είτε γιατί ο ιδιοκτήτης του αμέλησε να το ασφαλίσει είτε διότι έκλεισε η ασφαλιστική του εταιρεία), τότε το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, αναλαμβάνει το ρόλο να καλύψει τις ζημιές που τυχόν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού.

Αν εμπλακούμε σε ατύχημα, ασχέτως αν θεωρούμε ότι φταίμε ή όχι, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία, να αποφύγουμε ανώφελες αντιπαραθέσεις και να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Καλούμε αμέσως την Τροχαία, το ΕΚΑΒ αν υπάρχουν τραυματίες και τη Φροντίδα Ατυχήματος της Ασφαλιστικής μας Εταιρείας.
 • Αποφεύγουμε να μετακινούμε τα οχήματα από την τελική τους θέση μετά τη σύγκρουση, εκτός αν δημιουργείται κίνδυνος για νέο ατύχημα.
 • Αν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες κρατάμε τα στοιχεία τους και ζητάμε να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να έρθει η Τροχαία, για να τους καταγράψει και αυτή.
 • Προσέχουμε να καταγραφούν από την Τροχαία, πρόσθετες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι πινακίδες σήμανσης, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, η ύπαρξη παρανόμως παρκαρισμένων οχημάτων που περιορίζουν την ορατότητα ή εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία.
 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί, θα πρέπει να δηλωθούν άμεσα, ακόμη και αν είναι ελαφριοί.

Εργατικό Δίκαιο - Υπηρεσίες

 • Συμβουλές για εργασιακά δικαιώματα.
 • Αναφορές προς επιθεώρηση εργασίας.
 • Εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
 • Αγωγές εργασιακών διαφορών.

 

ΓΕΝΙΚΑ:

Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου.

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει, όταν η χρονική διάρκειά της δεν καθορίζεται, αλλά ούτε από το είδος και το σκοπό αυτής συνάγεται.

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει, όταν συμφωνήθηκε ρητώς ή σιωπηρώς ορισμένη διάρκεια χρόνου εργασίας (λ.χ. 6 μήνες, 1 έτος κλπ), ή μέχρι την επέλευση ορισμένου γεγονότος ή προκύπτει προφανώς αυτή από το είδος και τη φύση της εργασίας για την οποία έχει προσληφθεί ο μισθωτός (όπως λ.χ. γίνεται για συμβάσεις εποχιακής εργασίας ή για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας). Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγει μόνο με καταγγελία από τον εργοδότη ή τον μισθωτό, και αφού βέβαια καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση.

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας από εργοδότη:

Με τον τρόπο αυτό λύεται καταρχήν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και με ορισμένες προϋποθέσεις και η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.

Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λύεται οποτεδήποτε ελεύθερα από εργοδότη, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, δηλαδή να κοινοποιήσει έγγραφη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και να καταβάλει την αποζημίωση.

Προκειμένου όμως για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, πρέπει για την καταγγελία της να υπάρχει οπωσδήποτε σπουδαίος και δικαιολογημένος λόγος (άρθρο 672 Αστ. Κώδικα).

Ακυρότητα Καταγγελίας

Είναι άκυρη η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όταν οφείλεται σε άρνηση του μισθωτού να αποδεχτεί πρόταση του εργοδότη για μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόληση.

 

Αμοιβή Υπερεργασίας - Υπερωριακής Εργασίας

Οι μισθωτοί που απασχολούνται 5 ώρες επιπλέον του 40ώρου εβδομαδιαίως (40-45), δικαιούνται αμοιβή υπερεργασίας η οποία φθάνει το 20% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου (άρθρο 74 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 115Ά/15-07-2010). Η παραπάνω υπερεργασία κατανέμεται σε 1 ώρα ημερησίως (8η-9η). Οι μισθωτοί που απασχολούνται υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα νόμιμης  υπερωριακής απασχόλησης, μέχρι τη συμπλήρωση των 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40% (άρθρο 74 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ 115Ά/15-07-2010).

Αμοιβή για εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθημέρου

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010(ΦΕΚ 66/Α'/11-05-2010),  η εργασία που παρέχεται την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%

Αμοιβή Εργασίας της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Β.Δ. 748/66, απαγορεύεται, εκτός εξαιρέσεων, κατά τις Κυριακές και αργίες, κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, καθώς και κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Εξασφαλίζεται έτσι στους εργαζόμενους σε κάθε εργοδότη, 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση για περίοδο 7 ημερών, που είναι συνεχής ελεύθερος χρόνος. Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν ,νομίμως, κατά την ημέρα της Κυριακής, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους (άρθρο 2 παρ. 1 Ν.Δ. 3755/1957, Υπ. Απ. 8900/1946 και Υπ. Απ. 25825/1951).

 

Αμοιβή νυχτερινής εργασίας

Όπως προκύπτει από τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 18310/46 και 25825/51, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, είτε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της νύχτας, είτε μόνο σε ορισμένες νυχτερινές ώρες, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συνεχή ή έκτακτη απασχόληση, δικαιούνται της προσαύξησης των νομίμων αποδοχών τους κατά 25%. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός της προσαύξησης της νυχτερινής εργασίας μονομερώς από τον εργοδότη, με τις καταβαλλόμενες από αυτόν ανώτερες πέραν των νομίμων αποδοχές, εκτός εάν έχει υπάρξει ειδική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού για συμψηφισμό. Η παραγραφή των απαιτήσεων προσαυξήσεων νυχτερινής εργασίας, είναι πενταετής, γιατί οι αποδοχές αυτές θεωρούνται μισθός.

 

Επιδόματα Εορτών

Κατά τις εορτές του Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επιδόματα Εορτών ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους ως εξής:

 1. Δώρο Χριστουγέννων ίσο με 1 μηνιαίο μισθό ή 30 ημερομίσθια για όσους απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12.
 2. Δώρο Πάσχα ίσο με ½ μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια για όσους απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/4.

Επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο

Αντιμετωπίζουμε με αισιόδοξη ματιά και φιλική προσέγγιση όλα τα εμπόδια και μετατρέπουμε κάθε δυσκολία σε νέα πρόκληση και νέα ευκαιρία.
Σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα έννομα συμφέροντα των πελατών μας, καλλιεργούμε και διατηρούμε ένα αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης και επικεντρωνόμαστε στη μοναδικότητα κάθε υπόθεσης.
 • 1100 - 1900
Φειδίου 7, Ομόνοια, Κέντρο Αθηνών
8ος Όροφος
Τηλ. 2103809567
E-mail info@elislaw.gr

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν έχετε ερωτήσεις, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα σας απαντήσουμε σύντομα.